Podgorica, 10. jun 2022.

Kako do bolje saradnje države i opština u cilju jačanja malih biznisa u Crnoj Gori

Ovaj dokument daje načelni pregled poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, koji pokazuje određeni stepen stimulativnog potencijala, ali ujedno upućuje i na potrebu dodatnog prilagođavanja, sa ciljem postizanja afirmativnog okruženja koje će unaprijediti razvoj sektora mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Crnoj Gori.

Analiza podrške razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz prizmu saradnje između lokalnih i nacionalnih partnera sprovedena je uz podršku Kraljevine Norveške u okviru projekta “Norveška za vas - Crna Gora”. Ovaj dokument daje načelni pregled poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, koji pokazuje određeni stepen stimulativnog potencijala, ali ujedno upućuje i na potrebu dodatnog prilagođavanja, sa ciljem postizanja afirmativnog okruženja koje će unaprijediti razvoj sektora mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Crnoj Gori.

Tokom ovog procesa, prikupljene su informacije kroz sagledavanje zakona, strategija i srodnih dokumenata, kao i kroz komunikaciju sa predstavnicima lokalnih samouprava, tako da analiza eksplicitno ukazuje na izazove sa kojima se suočavaju nacionalni i lokalni akteri u pružanju  podrške MMSP. Ona prevashodno ukazuje na složenost zakonodavnog okvira koji se odnosi na MMSP sektor, a koji čini oko 280 zakona i mnoštvo podzakonskih akata, kao i deficit sinhronizovanog strateškog pristupa, najviše usljed nedostataka učešća lokalnih samouprava u njihovoj izradi, kao i realizaciji. 

“Ova analiza pokazala je da obim zakonskih rješenja, pravilnika i strategija, kao i njihove česte promjene, opterećuju vertikalnu i horizontalnu saradnju i efikasno djelovanje institucija u uspostavljanju jasne vizije, sagledavanju i ostvarivanju vidljivih efekata prema kranjim korisnicima. Sa druge strane, ohrabruje činjenica da su određena zakonska rješenja dobro postavljena, na primjer ona o porezu na dobit, upotrebi elektronskog potpisa i pečata, sprečavanju nelegalne konkurencije i slično. Međutim, uočena je i nedovoljna povezanost institucija u njihovoj realizaciji koja ograničava efikasno funkcionisanje ovog sektora”, kaže menadžer projekta “Norveška za vas - Crna Gora” Armen Čekić.

Analiza je ukazala na neophodnost unapređenja administrativnog spektra koji uređuje poslovanje privrednih subjekata u Crnoj Gori, a primarno na neophodnost unapređenja komunikacije između lokalnih samouprava i organa javne uprave, paralelno sa unapređenjem komunikacije unutar samih lokalnih samouprava. Nedostatak razmjene informacija između nacionalnog i lokalnog nivoa, ali  i između lokalnih samouprava, je ključni nedostatak u sinhronizaciji aktivnosti među različitim akterima.